Fjärrvärmecentral Lindesberg

Bakgrund

Kopierat från Linde Energis hemsida
"Linde Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorterna Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Den årliga värmeproduktionen uppgår för närvarande till 100 GWh. Värmen levereras till c:a 4 500 lägenheter, skolor, industrier och offentliga byggnader. Värmen består till 95 % av spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. När samarbetet med Korsnäs Frövi inleddes 1998 minskade Linde Energis förbrukning av fossila bränslen med 2900 ton gasol och 2550 kubikmeter olja. Det innebar att utsläppen i Lindesberg minskade med 15 200 ton växthusgas och 17 ton kväveoxider. Dessutom minskade elförbrukningen med 11 000 000 kWh när vår värmepump stängdes av, vilket motsvarar elförbrukningen till 550 villor."

Lindesbergs fjärrvärmecentral utgör navet i Linde Energi ABs fjärrvärmeproduktion. Här finns 4st oljepannor för att säkerställa värmeproduktion vid driftstopp hos Korsnäs Frövi. Anläggningen hanterar tryckhållning och vattenproduktion för hela fjärrvärmenätet.

Med tanke på fjärrvärmens positiva miljöpåverkan känns det extra bra att få hjälpa till med styrning av fjärrvärmeanläggningen i Lindesberg.


Inblandade

Håkan Ohlsson (Linde Energi) är fjärrvärmechef med flerårig erfarenhet från processindustri. Fredrik Jansson (Linde Energi) har stort driftkunnande och ligger bakom många funktioner som implementerats på Linde Energi. Anders Jansson ansvarar för installation. Mats Johansson (Acromata) har designat styrprogram som är i drift i dag i Linde Energis fjärrvärmeanläggningar. Henrik Andersson (Can3con) sammanför kunskaper från Håkan, Fredrik och Mats och skriver program på modern plattform GX IEC Developer.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

 • Byte av styrsystem från A1 till Melsec Q
 • Reglering av tryckstegringspumpar för industri och villaabbonenter
 • Styrning och ballansering av 4st pannor för tillskottsvärme
 • Styrning av expansionskärl
 • Kommunikation mot underordnade PLC-system.
 • Provning och driftsättning.

Genomförande

 1. Program flyttas från MELSEC/MEDOC till GX IEC Developer
 2. Programmmet skrivs om enligt modern arkitektur med äldre program som funktionsspecifikation
 3. Funktionsblock från bibliotek framtaget i projekt Hagaberg och Vedevåg utnyttjas
 4. För att minimera driftstopp provas kommunikation mot underordnat PLC-system före driftsättning
 5. För att minimera driftstopp provas kommunikation med FIX före driftsättning

Länkar