Fjärrvärmecentral Vedevåg

Bakgrund

Kopierat från Linde Energis hemsida
"Linde Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorterna Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Den årliga värmeproduktionen uppgår för närvarande till 100 GWh. Värmen levereras till c:a 4 500 lägenheter, skolor, industrier och offentliga byggnader. Värmen består till 95 % av spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. Under årets kallaste perioder används olja för att höja temperaturen på spillvärmen till rätt nivå. När samarbetet med Korsnäs Frövi inleddes 1998 minskade Linde Energis förbrukning av fossila bränslen med 2900 ton gasol och 2550 kubikmeter olja. Det innebar att utsläppen i Lindesberg minskade med 15 200 ton växthusgas och 17 ton kväveoxider. Dessutom minskade elförbrukningen med 11 000 000 kWh när vår värmepump stängdes av, vilket motsvarar elförbrukningen till 550 villor."

Vedevågs fjärrvärmecentral är ansluten till fjärrvärmekulvert som passerar mellan Korsnäs Frövi och Lindesberg. Anläggningen förser abbonenter i Vedevåg med värme. På anläggningen finns även en panna för tillskottsvärme som kan användas när inte spillvärme från Korsnäs Frövi är tillgänglig.

Med tanke på fjärrvärmens positiva miljöpåverkan känns det extra bra att få hjälpa till med styrning av fjärrvärmeanläggning Vedevåg.


Inblandade

Bernt Eriksson (Linde Energi) har flerårig erfarenhet av fjärrvärme. Fredrik Jansson (Linde Energi) tillför moderna idéer för hur anläggningen kan regleras. Anders Jansson ansvarar för installation. Mats Johansson (Acromata) har designat styrprogram som är i drift i dag i Linde Energis fjärrvärmeanläggningar. Henrik Andersson (Can3con) sammanför kunskaper från Bernt, Fredrik och Mats och skriver program på modern plattform GX IEC Developer.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

  • Byte av styrsystem från A1 till Melsec Q
  • Reglering av tryckstegringspumpar för industri och villaabbonenter
  • Styrning av panna för tillskottsvärme
  • Integration av CM10-nät mot Q-system
  • Provning och driftsättning.

Genomförande

  1. Program flyttas från MELSEC/MEDOC till GX IEC Developer
  2. Programmmet skrivs om enligt modern arkitektur med äldre program som funktionsspecifikation
  3. Funktionsblock från bibliotek framtaget i projekt Hagaberg utnyttjas
  4. För att minimera driftstopp provas kommunikation CM10 före driftsättning
  5. För att minimera driftstopp provas kommunikation med FIX före driftsättning

Länkar